19
0
0
0
1
2
4
0

Nicki Minaj - Anaconda

August 20, 2014
9